(07) 3420 5764
Clarification on Humanitarian Visa Extensions for Displaced Ukrainians in Australia
May 18, 2024
0

Clarification on Humanitarian Visa Extensions for Displaced Ukrainians in Australia

The Ukrainian Community of Queensland Inc. (UCQ), wishes to address and clarify misinformation circulating online regarding the extension of the subclass 786 humanitarian visas for displaced Ukrainians.

Recent claims suggesting that these visas have been extended are incorrect. We want to ensure our community and the public are correctly informed, as misinformation can cause unnecessary concern, confusion and false hope.

In light of recent discussions and announcements, it is crucial to clarify the measures outlined in the 2024-25 Federal Budget. The government has allocated $1.9 million over the next five years, starting from 2023–24, to extend access to Medicare for Ukrainians and their immediate family members who hold a Bridging Visa E. This extension will last until 30 June 2027, ensuring continued access to essential healthcare services.

While this development is a positive step for those on Bridging Visa E, it is important to note that no specific announcements have been made concerning the future of those holding the 786 humanitarian visa. The UCQ, through our federal body, the Australian Federation of Ukrainian Organisations (AFUO), continues to engage in regular and ongoing discussions with the Minister for Immigration the Hon Andrew Giles MP, Department of Home Affairs and other government departments. These discussions aim to secure a more permanent solution or an extension for those on the 786 humanitarian visa.

These meetings are part of our ongoing efforts to explore potential pathways to permanency or at the very least, some form of extension of the humanitarian visas currently held by displaced Ukrainians.

We wish to inform everyone that these discussions are ongoing, and no final decision or outcome has been reached at this stage. We continue to advocate strongly on behalf of the displaced Ukrainians who have settled in Australia, aiming for a resolution that will support their long-term security and well-being in Australia.

“We urge the public and our community to avoid speculation and rely solely on official communications for accurate updates” says Peter Bongiorni, President of the Ukrainian Community of Queensland Inc.

“The spread of unverified information does not aid our efforts but rather complicates the situation for those affected. We will immediately pass on any official and confirmed information to all community members and displaced Ukrainians”.

We remain hopeful for a favourable announcement in the near term regarding a pathway to permanency for displaced Ukrainians settled in Australia. We appreciate the community’s ongoing support and patience as we navigate these discussions.

Уточнення щодо продовження гуманітарних віз для вимушено переміщених українців в Австралії

Українська Громада Квінсленду Inc. (UCQ) бажає звернути увагу та уточнити неправдиву інформацію, яка поширюється в інтернеті щодо продовження гуманітарних віз підкласу 786 для вимушено переміщених українців.

Нещодавні твердження про те, що ці візи були продовжені, є некоректними. Ми прагнемо того, щоб наша громада та громадськість були правильно інформовані, оскільки неправдива інформація може спричинити непотрібне хвилювання, плутанину та хибні надії.

У світлі нещодавніх обговорень та оголошень важливо уточнити інформацію щодо заходів, оголошених у Федеральному бюджеті на 2024-25 роки. Уряд виділив 1,9 мільйона доларів на наступні п’ять років, починаючи з 2023-24, для продовження доступу до Medicare для українців та їхніх найближчих родичів, які мають візу мостового типу E. Це продовження триватиме до 30 червня 2027 року, забезпечуючи постійний доступ до необхідних медичних послуг.

Хоча ці дії є позитивним кроком для тих, хто має візу мостового типу E, важливо зауважити, що не було зроблено спеціальних оголошень щодо майбутнього тих, хто має гуманітарну візу 786. UCQ через наш федеральний орган, Союз Українських Організацій Австралії (СУОА/AFUO), продовжує регулярно та безперервно вести обговорення з міністром імміграції Почесним Ендрю Гайлсом MP, Департаментом внутрішніх справ та іншими урядовими органами. Ці обговорення мають на меті забезпечити більш довготривале рішення або продовження терміну перебування для тих, хто має гуманітарну візу 786.

Ці зустрічі є частиною наших безперервних зусиль щодо знаходження потенційних шляхів до постійного проживання або, принаймні, якоїсь форми продовження гуманітарних віз, які зараз мають вимушено переміщені українці.

Ми хочемо повідомити всіх, що ці обговорення тривають, і на даному етапі не було досягнуто жодного остаточного рішення чи результату. Ми продовжуємо активно захищати інтереси вимушено переміщених українців, які оселилися в Австралії, прагнучи до рішення, яке підтримає їхню довгострокову безпеку та добробут в Австралії.

«Ми закликаємо громадськість і нашу громаду уникати спекуляцій та покладатися виключно на офіційні джерела для отримання точних оновлень», – каже Петро Бонжорні, Президент Української Громади Квінсленду Inc.

«Поширення неперевіреної інформації не допомагає нашим зусиллям, а лише ускладнює ситуацію для постраждалих. Ми відразу поділимося будь-якою офіційною та підтвердженою інформацією з усіма членам громади та вимушено переміщеним українцям як тільки вона буде відомою.»

Ми залишаємося сповнені надій на позитивне оголошення в найближчому майбутньому щодо шляху до постійного проживання для вимушено переміщених українців, які оселилися в Австралії. Ми цінуємо постійну підтримку та терпіння громади, поки ці обговорення тривають.