(07) 3420 5764
Information for Ukrainian people arriving in Queensland
April 20, 2022
0

Engish – Multicultural Australia HSP introduction letter

Ukrainian (Українська) – Multicultural Australia HSP introduction letter

Russian (русский) – Multicultural Australia HSP introduction letter

Information for Ukrainian people arriving in Queensland

Humanitarian Settlement Program Support for Ukrainian non-humanitarian temporary visa holders (for example a 600 Tourist Visa) and subclass 449 and 786 visa holders

Multicultural Australia provides the Humanitarian Settlement Program (HSP) in Queensland and looks forward to welcoming you and your family to Queensland, Australia, and to Multicultural Australia.

The Australian Government has announced that Ukrainian nationals in Australia will be able to access limited short term or full HSP support.

Ukrainian nationals holding a non-humanitarian visa (for example a 600 Tourist Visa) who are in Australia can choose to access and self-refer for immediate settlement support through the HSP, and Ukrainian nationals in Australia who hold a subclass 449 or 786 visa are also eligible for all HSP support.

This support is optional, you are not automatically referred to HSP. If you would like to know more about eligibility or available HSP support, please contact Multicultural Australia on +61 7 3337 5400 or email [email protected].

A Multicultural Australia HSP team member can contact you with an interpreter to:

 • Welcome you to Australia
 • Ask how you and your family are
 • Explaining the eligibility for the HSP support
 • Explaining what HSP support that is available to you in Australia
 • Asking where you would like to live in Australia
 • Checking to make sure your immediate needs are met

They will ask below information to assess your eligibility for the HSP support:

 • Number of clients in the case/family
 • Location where settlement services will be provided
  • For all individuals:
   • Travel document number
   • Full name (first name, middle name, SURNAME)
   • Date of birth (DD/MM/YYYY)
   • Scanned copy of travel document (if possible)
   • Date of arrival in Australia or proposed date of arrival
   • Port of entry
   • Current visa subclass

About the Humanitarian Settlement Program
A Case Manager from the Humanitarian Settlement Program will provide support to you and your family wherever you decide to live in Australia. This support is free and voluntary. Support is delivered to you using an individualized case management approach tailored to your needs, strengths and
goals. The support you will receive includes helping you:

 • learn about Australia
 • find short and long term accommodation and help to build a rental history
 • support access to emergency relief (clothing, food, mobile phone, vouchers)
 • support to access income support through Services Australia (once you are on a 449 or 786
  visa)
 • locate health services that meet your physical and mental health needs
 • enroll children in school and adults in English lessons
 • get employment
 • link you to legal services
 • referrals to services to support your settlement
 • recognize overseas qualifications and access education and training
 • link to support to obtain a Queensland driver’s license
 • access information and education about COVID-19 in Australia and vaccinations
 • connect to local community groups and activities (like the Ukrainian Community of Queensland Inc.)

Інформація для Yкраїнців, які приїжджають до Квінсленду

Програма гуманітарного розселення для осіб з України, які мають негуманітарні тимчасові візи (наприклад, туристичну візу 600) та візи підкласу 449 та 786

Організація Multicultural Australia здійснює Програму гуманітарного розселення (HSP) у штаті Квінсленд і з нетерпінням чекає на можливість привітати вас і вашу сім’ю в штаті Квінсленд, Австралія, і в Multicultural Australia.

Уряд Австралії оголосив, що громадяни України в Австралії зможуть отримати обмежену короткострокову або повну підтримку програми HSP.

Громадяни України, які мають негуманітарну візу (наприклад, туристичну візу 600) і перебувають в Австралії, можуть самостійно звернутися за негайною підтримкою у розселенні в рамках програми HSP, а громадяни України в Австралії, які мають візу підкласу 449 або 786, також мають право на всі види підтримки у рамках програми HSP.

Ця підтримка не обов’язкова і за вашим вибором, ви не будете автоматично скеровані до програми HSP. Якщо ви хочете дізнатися більше про право на отримання допомоги або доступну підтримку за програмою HSP, будь ласка, зв’яжіться з організацією Multicultural Australia за телефоном +61 7 3337 5400.

Співробітник програми HSP в Multicultural Australia може зв’язатися з вами за допомогою перекладача, щоб:

 • Привітати вас в Австралії
 • Запитати, як справи у вас і вашої сім’ї
 • Пояснити право на отримання підтримки за програмою HSP
 • Пояснити, яка підтримка за програмою HSP доступна для вас в Австралії
 • Запитати, де ви хотіли б жити в Австралії
 • Переконатися, що ваші нагальні потреби задоволені

Для визначення вашого права на отримання підтримки за програмою HSP нам буде
потрібна наступна інформація

 • Кількість осіб у групі/сім’ї
 • Місце, де надаватимуться послуги з розселення
  • Для всіх осіб:
   • Номер проїзного документа
   • Повне ім’я (ім’я та прізвище)
   • Дата народження (ДД/ММ/РРРР)
   • Відсканована копія проїзного документа (якщо можливо)
   • Дата прибуття в Австралію або очікувана дата прибуття
   • Місто в’їзду до Австралії
   • Поточний підклас візи

Про Програму гуманітарного розселення (HSP)

Куратор (Case Manager) програми гуманітарного розселення підтримає вас і вашу сім’ю, де б ви не вирішили жити в Австралії. Ця підтримка є безкоштовною та добровільною. Підтримка надається вам за допомогою індивідуального підходу до ведення справ з урахуванням ваших потреб, сильних сторін та цілей. Підтримка, яку ви отримаєте, включає допомогу вам у:

 • ознайомленні з Австралією
 • пошуку короткострокового та довгострокового житла та допомога у створенні орендної історії
 • підтримці в отриманні допомоги у надзвичайних ситуаціях (одяг, продукти харчування, мобільний телефон, ваучери)
 • підтримці в отриманні допомоги з доходів через Services Australia (після отримання візи
  449 або 786)
 • пошуку медичних послуг, що відповідають вашим потребам у фізичному та психічному здоров’ї
 • запису дітей до школи та дорослих на курси англійської мови
 • допомозі з працевлаштуванням
 • скеруванні вас до юридичних служб
 • скеруванні до служби підтримки вашого розселення та облаштування
 • визнанні закордонних кваліфікацій та доступу до освіти та навчання
 • інформації та підтримці в отриманні водійських прав у штаті Квінсленд
 • отриманні доступу до інформації та навчання з питань COVID-19 в Австралії та
  вакцинації
 • підключенні до місцевих громадських груп та заходів.