(07) 3420 5764
Statement by the State Hromady and the Australian Federation of Ukrainian Organisations
June 24, 2017
0

STATEMENT BY STATE HROMADY AND THE AFUO ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF STATE HROMADY: ASSOCIATIONS AND COMMUNITY REPRESENTATION

Australia’s Ukrainian community prides itself with being warm and inclusive. It offers opportunity for respectful discussion and expression of ideas. The community accommodates waves of settlement and always has – From those who came post WWII at the end of 1940’s to those from Former Yugoslavia –Bosnia, Poland, and other parts of the world. Our new immigration post 1991 and from then on have enhanced our community and continue to do so. All are welcome – Some find their way to the community or the community finds them –in some situations the community and its activities are not central to people’s live – That is a choice.

The strength of the community are its community members and organised structures, who have established themselves, have members, are elected and report to its members and the community at large. A successful model that works in Australia and internationally.

In Australia’s Ukrainian community, 22 peak organisations with duly elected leadership come under the umbrella of the Australian Federation of Ukrainian Organisations. (AFUO) The State Associations Hromadyare important State representatives of the community. They are central to an organised State community. The AFUO is an active member of the Ukrainian World Congress (UWC), the peak body for Ukrainian Organisations in the diaspora.

Our community structures are non-political and are secular and work in the interests of the community.

Churches –all 3 Ukrainian churches are members, youth associations, women’s association, educational structures, credit co-operatives are but some of the Organisations that make up the AFUO. For this reason, our structures on local, national and international levels have provided service to the community and have lasted the test of time. They have where required made adjustments to meet new challenges. Communities are always developing and adjusting

The AFUO is widely regarded as the voice on matters concerning relationships within the Australian-Ukrainian community, and often between Australia and Ukraine.  State Hromady and peak organisations contribute to this representative role.

Over 70 years, respect for others their point of view and the community have been and are the guiding values.

In recent times individuals and unknown structures have through social media made statements, allegations and baseless comment in relation our structures and our Ukrainian community.

In Ukraine FAKE NEWS is an issue and is being exposed for what it is. In the diaspora. FAKE NEWS is also on occasion creeping into communities by groups or individuals purporting to be representing the community and spreading disinformation.

Recently, an unknown group named the “Australian Ukrainian Congress” appeared on Facebook often making statements such as the Ukrainian community will … Ukrainian community demands implying they speak on behalf of the organized community. It does not.

This structure is definitely not associated nor affiliated with the our State Associations (Hromady),the Australian Federation of Ukrainian Organisations (AFUO) or the Ukrainian World Congress (UWC).

It is the democratic right for individuals to form groups and encourage activity. Positive activity is welcomed by all as is vibrant, respectful dialogue. Disrespectful and demeaning dialogue – whether verbal or via social media should not be tolerated and judged accordingly.

Groups or individuals do not have the license to speak on behalf of an organized community Those involved in dialogue should take responsibility for providing facts and not make baseless insinuations.

We encourage all users of social media and those involved in community discussion and dialogue to be honest, respectful, transparent and community minded.

As to those who do not apply these standards – They should be judged accordingly.

Signed for and behalf of:

Stefan Romaniw OAM
Chairman, Australia Federation of Ukrainian Organisations

Stephen Chomyn OAM
President, Ukrainian Community of Queensland Inc
Deputy Chair, AFUO

Marko Shumsky
President, Ukrainian Council of NSW

Slawko Kohut
President, Association of Ukrainians in Victoria

Frank Fursenko
President, Association of Ukrainians in South Australia

Mykola Mowczan,
President Ukrainian Association of Western Australia Inc

Marina Ladaniwsky
President, Association of Ukrainians in Tasmania

ЗАЯВА СТЕЙТОВИХ ГРОМАД ТА СУОА ПРО РОЛЬ ТА ВАЖЛИВІСТЬ СТЕЙТОВИХ ГРОМАД ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Українські громади Австралії можуть пишатися тим, що вони привітні й толерантні. Це дає можливість обговорювати всякі речі в атмосфері взаємоповаги. Громади включають різні хвилі поселенців, і це завжди так було – починаючи з тих, хто прибув наприкінці 1940-х років, після Другої світової війни, до тих, хто прибув з колишньої Югославії-Боснії, з Польщі та з інших частин світу, включно з Україною. Наші недавні іммігранти після 1991 року дуже зміцнили нашу спільноту і продовжують це робити. Ми раді всім їм – деякі самі знаходять українську громаду, а інших знаходить громада. Для деяких громада та її діяльність не є основним в їхнім житті, але це вже їхній вибір.

Сила громади в її членах та організованих структурах, які вже давно існують, мають посадових осіб, яких люди вибирають, а ті звітують перед своїми членами та громадою загалом. Ця успішна модель працює в Австралії та по всьому світові.

В Австралії існує 22 ключевих українських організацій з незалежно обраним керівництвом, які підлягають під Союз українських організацій Австралії (СУОА). Громади в кожнім штаті є важливими представниками української спільноти. Вони дуже важливі для організованого громадського життя. А СУОА в свою чергу є активним членом Світового конгресу українців (СКУ), який є головним органом українських організацій в діаспорі.

Наші громадські структури аполітичні та світські, і працюють в інтересах спільноти.

Всі три українські церкви, молодечі асоціації Пласт і СУМ, жіноча асоціація Союз Українок, освітні структури та кредитні кооперативи – це лише частина організацій, які входять до СУОА. З цієї причини наші структури на місцевому, національному та міжнародному рівнях завжди обслуговували українців у діаспорі і витримали випробування часом. Де потрібно, були внесені корективи для вирішення нових викликів часу. Але кожна спільноти завжди розвивається і таким чином міняється.

СУОА широко вважається, як голос що вирішує питання щодо відносин в австралійсько-українській спільноті, а й часто допомагає рішати питання між Австралією та Україною. Громади в кожнім штаті та ключеві організації сприяють СУОА в цій представницькій ролі.

Повага до точки зору інших була і є провідною цінністю серед українських громад вже понад 70 років.

Останнім часом окремі особи та невідомі структури почали робити певні заяви, звинувачення та безпідставні коментарі через соціальні медії спрямовані проти наших громадських структур та української спільноти в Австралії.

В Україні є проблема із фальшивою інформацією (FAKE NEWS), і там помалу викривають хто за цим всім стоїть. В діаспорі фальшива інформація також іноді просочується в громади, пропагована групами або особами, які нібито представляють громаду й поширюють дезінформацію.

Останнім часом на Facebook появилася невідома група під назвою «Australian Ukrainian Congress», яка часто робить такі заяви, як «українська громада буде робити… або українська громада вимагає», натякаючи, що вони виступають від імені організованої української спільноти в Австралії. Але це не так.

Категорично зявляємо, що ця структура не пов’язана з нашими стейтовими громадами, з Союзом українських організацій Австралії (СУОА) чи Світовим конгресом українців (СКУ).

Так, це демократичне право людей створювати групи та заохочувати їхню діяльність. Ми всі завжди вітємо позитивну діяльність, як і жвавий, ввічливий діалог. Але неввічливий та принижуючий діалог – чи то в розмові чу в соціальних медіа – не слід терпіти і потрібно засуджувати.

Групи чи особи не мають права виступати від імені організованої спільноти. Учасники діалогу не повинні робити безпідставні заяви і мусять нести відповідальність за оголошені факти.

Ми заохочуємо всіх користувачів соціальних мереж та тих, хто бере участь в обговоренні громадських питань, бути чесними, ввічливими, відвертими та поважати один одного.

Що стосується тих, хто не притримується цих норм – їх слід оцінювати відповідно.

Підписано від імені:

Стефан Романів, ОАМ
Голова Союзу Українських Організацій Австралії

Стефан Хомин, OAM
Президент Української громади Квінсленду
Заступник голови, СУОА

Марко Шумський
Президент Української Ради ННВ

Славко Когут
Президент Української громади Вікторії

Франк Фурсенко
Президент Української громади Південної Австралії

Микола Мовчан,
Президент Української громади Західної Австралії

Марина Ладанівська
Президент Української громади Тасманії